அழியாச்சுடர்கள்

வீரவணக்கம்: ஆவணி மாதம் வீரகாவியமான மாவீரர்கள்

ltte veeravanakam 2

தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிரை ஈந்த இந்த வீரமறவர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள்.

ஆவணி மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிய ஏனைய மாவீரர்களிற்கும் எமது வீரவணக்கங்கள்.

****

August 2nd

August 3rd

August 4th

August 4th

August 6th

August 9th

August 11th

August 12th

August 14th

August 15th

August 16th

August 17th

August 18th

August 20th

August 22 nd

August 23rd

August 24th

August 25th

August 26th

கரும்புலிகள் மேஜர் நிலவன்(வரதன்) கப்டன் மதன் வீரவணக்கம்

August 27th

August 28th

August 29th

ltte veeravanakam 2

ஓகஸ்ட் 3, 2013 - Posted by | ஆவணி மாவீரர்கள், ஈழமறவர், ஈழம், வீரவணக்கம், வீரவரலாறு | , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: